بازدید جناب دکتر شهریور فرماندار شمیرانات از رصدخانه ماهانی

2019-07-22T05:11:35+00:00