تصویر جرمی ناشناخته در مرکز کهکشان، نشانی از چهره ترک خورده عالم

تصویر جرمی ناشناخته در مرکز کهکشان، نشانی از چهره ترک خورده عالم

تصویری از جزئیات اطراف مرکز کهکشان راه شیری، بجز یک ابر سیاهچاله با جرمی معادل سیصد میلیون برابر خورشید، اسرار زیادی را در خود جای داده است. رشته نشان داده شده در شکل، به عقیده دانشمندان یک رشته کیهانی است.

(منبع: astronomynow.com)

رشته های کیهانی، اجرامی مرموز از دل برخی تئوریهای کیهان شناسی اولین بار پیش بینی شدند. این رشته ها از جنس انرژی خالص هستند و با ضخامتی بسیار اندک، می توانند درازایی به طول چند سال نوری داشته باشند. چگالی انرژی این موجودات آنچنان بزرگ است که چند سانتیمتر از آنها معادل کوه اورست جرم دارند. (جرم و انرژی هم ارز هستند)

دانشمندان با بررسی دقیق تصویری که آرایه بسیار بزرگ (VLA-Very Large Array) رادیویی از مرکز کهکشان راه شیری گرفته است، ساختاری ظریف و طولانی را آشکار کردند که در انتها به سیاهچاله ختم می شود. بسیاری بر این باورند که این جسم عجیب، یک رشته کیهانی است. رشته های کیهانی در کهکشانها از زمان انفجار بزرگ و تولد کیهان بوجود آمدند. در این زمان عالم با سرعت خیره کننده ای منبسط می شود و پس از این دوره، با تولد کهکشانها و سرد شدن به یکباره عالم، ترکهایی بر چهره آن نقش می بندد که رشته های کیهانی از آن دسته اند. دانشمندان بر این باورند که بسیاری از رشته های کیهانی بایستی انرژی خود را تحت تشعشع از دست داده و در حال حاضر سرد شده باشند.

دانشمندان قدم اصلی در بررسی رشته های کیهانی را با فرستادن آنتن فضایی تداخلسنج لیزی (Laser Interferometer Space Antenna (LISA)) ترسیم کرده اند. این پرژه در حقیقت یک آشکارساز امواج گرانشی است که در سال 2034 در فضا عملیاتی می شود.

2019-07-01T09:54:09+00:00