کاوش بزرگترین قمر زحل، تیتان، با پهباد

پهباد کاوشگر

طرحی از پهباد کاوشگر که سال 2034 در جو قمر تیتیان پرواز کرده و نواحی مختلفی را کاوش خواهد کرد. (Credit: Johns Hopkins APL)

تیتان، بزرگترین قمر سیاره زحل است و با قطری حدود 5150 کیلومتر دومین قمر از نظر بزرگی در منظومه شمسی محسوب می شود. این قمر صرفا از لحاظ بزرگی معروف نیست بلکه تنها قمر شناخته شده با جوی غلیط در بین تمامی اقمار کشف شده است. در فاصله حدود یک و نیم میلیارد کیلومتری خورشید، زحل و خانواده اقمارش در ناحیه ای سرد واقع شده اند و این سبب شده است، دمای میانگین سطح این قمر، منفی 179 سلسیوس باشد. در این دما اتفاق مهمی در خصوص یکی از مولکولهای عالی یعنی متان می افتد. چرخه سه گانه ای که برای آب در زمین (آب مایع، بخار آب و برف) می شناسیم و عامل اصلی حیات شناخته می شود، اینبار برای متان (CH4) در قمر تیتان، این دنیای بسیار سرد، اتفاق می افتد.
طبق کاووشهای قبلی در دهه اول قرن بیست و یکم کاوشگر “هویگنس” وجود تیتان در سه حالت بخار، مایع و جامد را در این قمر ثبت کرده بود. با توجه با اینکه تیتان دارای جوی از متان است، دانشمندان ناسا به فکر طراحی و ارسال پهبادی افتادند که قابلیت پرواز در جو تیتان را داشته باشد و بتواند خود را به نواحی مختلفی از این قمر برای کند و کاو برساند. بدین منظور، یک پهباد به نام “اژدهای پرنده” (Dragonfly) در دست طراحی است. طراحی اولیه نشان از یک پهباد بزرگ با 8 موتور دارد که می تواند خود را به نواحی مختلف رسانده و با سنجنده های علمی متنوع، پرده از رازهای این قمر عجیب بردارد. پرتاب این پهباد فضایی به مقصد زحل، سال 2026 برنامه ریزی شده است و پس از سفری 8 ساله در سال 2034 این پهباد در آسمان تیتان به پرواز در می آید.

2019-06-30T08:33:17+00:00