کشف توده جرمی عظیمی زیر بزرگترین حوزچه در ماه

این تصویر با رنگ آمیزی کاذب، ارتفاع نواحی مختلف را با رنگهای مختلف بر سطح ماه نشان می دهد. حوزچه اتکین” Aitken” منطقه آبی رنگ بزرگی است که در میانه تصویر دیده می شود. مکان توده جرم فشره در زیر این منظقه با دایره نقطه چین نمایان شده است . (NASA / Goddard Space Flight Center / Univ. of Arizona)

دانشمندان ناسا اخیرا داده های مربوط به ماهواره گرانش کاو Grail را که مخصوص اندازه گیری و ثبت گرانش نواحی مختلف ماه به دور آن می چرخد، با داده های جغرافیایی در هم آمیخته و به کشفی جالب دست یافتند.

منطقه ای پست و با ارتفاع کم در سطح یگانه قمر زمین وجود دارد که به حوزچه اتکین (Aitken) معروف است. این ناحیه با قطری معادل 2000 کیلومتر، دومین عارضه بزرگ برخوردی در منظومه شمسی است. تا قبل از این تصور می شد که این ناحیه، حاصل برخورد مورب یک سیارک با ماه در میلیارها سال پیش است که منجر به بوجود آمدن این ناحیه پست برخوردی شده است. این در حالیستکه داده های گرانشی سنجیده شده از این ناحیه، وجود توده گرانشی متفاوتی را در عمق 400 کیلومتری زیر این منطقه نشان می دهد. از طرفی جنس مواد مرکزی این ناحیه وجود اکسیدهای فلزی را نشان می دهد.

دانشمندان با درکنارهم قراردادن این مشاهدات به این نتیجه رسیدند که بقایای سیارکی فلزی که عامل بوجود آمدن این حوزه بزرگ است، در قعر ماه زیر پوسته دفن شده است. دانشمندان در حوزه های مختلف هم اکنون مشغول تحقیق و شبیه سازی اثرات مغناطیسی و دینامیکی این جسم مرموز زیر سطح ماه هستند که سرگذشت ماه را در طول میلیاردها سال تغییر داده است. جالبست بدانید که تمامی یافته های اخیر به روی پشت به زمین ماه مربوط می شود که اسرار زیادی را در خود جای داده است.

2019-07-16T06:00:36+00:00