ساخت موشک کاغذی – نی ای

مرکز اخترشناسی ماهانی با همکاری آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای پربارترشدن اوقات دانش آموزان عزیز با توجه به شرایط حاضر، اقدام به برگزاری فعالیتهای جذاب و فرح بخش دانش محور حول مفاهیم فضایی و نجومی نموده است.
نخستین فعالیت، “ساخت موشک کاغذی – نی ای” (Straw Rocket ) است که دستوالعمل آن را درقسمت پایین صفحه
می توانید دانلود کنید. این فعالیت به گونه ای طراحی شده است که کاملا به صورت غیر حضوری می تواند در خانه با وسایل موجود انجام شود.
در صورتیکه مستندات فعالیتهای خود را به آدرس ایمیل این مرکز ارسال نمایید، پس از بازبینی، لوح شرکت در این فعالیت از طرف مجریان برگزاری (رصدخانه ماهانی و آزمایشگاه تحقیقات فضایی) به شرکت کنندگان تقدیم می گردد. مستندات بایستی شامل تصویر دانش آموز در حین کار به همراه تصویر نهایی راکت، جدول و نمودار پیوست 2 و 3 دستوالعمل باشند.

لینک دانلود: ساخت راکت کاغذی

ایمیل رصدخانه: info@mahaniobservatory.com

2020-04-16T19:46:46+00:00