احتمال برخورد سیارکی تازه کشف شده با زمین تا سال 2027

احتمال برخورد این سیارک با زمین در سال 2027

آخرین تحلیلها از مدار سیارک 2019PDC که دیروز منتشر شد نشان می دهد که احتمال برخورد این سیارک با زمین در سال 2027 وجود دارد.
این سیارک حدود یک ماه پیش کشف شد. به محض کشف، این سیارک سریعا به عنوان یک خطر بالقوه مد نظر قرار گرفت و رصدها و محاسبات دقیقتری روی مدار آن انجام گرفت. یک روز بعد مرکز Sentry impact monitoring system ناسا و مشابه آن در آژانش فضایی اروپا بر اساس شبیه سازی های خود چندین تاریخ را برای برخورد محتمل با زمین اعلام کردند. هر دو این مراکز معتقد بودند که محتمل ترین تاریخ برخورد 8 سال بعد در 27 آپریل 2027 خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله زیر در سایت مراجعه نمایید:

احتمال برخورد سیارکها با زمین جدی است

2019-07-01T09:52:54+00:00