آخرین یافته ها از ساختار هسته سیاره تیزپا: عطارد

ترکیبات سطحی سیاره عطارد

در بین سیارات زمین مانند (سیاراتی که سطحی جامد و صلب مانند زمین دارند) تنها زمین ما و عطارد دارای میدان مغناطیسی هستند. این میدان توسط بخش مایع هسته داخلی این سیارات شکل گرفته است.

بررسی ساختار درونی سیاره عطارد از مدتها قبل، وجود هسته ای بزرگ را در درون کوچکترین سیاره منظومه شمسی نشان می داد ولی دانشمندان به تازگی به ساختاری جدید دست یافتند. این یافته ها نشان می دهد ساختار هسته عطارد نیز مانند زمین، از دو بخش داخلی و خارجی تشکیل یافته است. بخش خارجی مایع و عامل ایجاد میدان مغناطیسی سیاره است و این در حالی است که هسته داخلی، جامد است.

هسته سیاره عطارد
2019-07-01T09:53:20+00:00